Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Το Π.Ε.Ι. είναι έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή/και εμπορεύματα. Η ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

Πρέπει να το κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1,  C1E, C, CE (Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων) και D1, D1E, D, DE (Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών).

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκτύπωσης (Δίνεται από τη σχολή)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 (δίνεται από τη σχολή) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική η κράτους μέλους της Ε.Ε. Και γ) ο Α.Φ.Μ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου σε ισχύ ή Άδειας παραμονής*
 4. Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης
 5. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατήριου
 6. Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Παράβολο 50,00€ (για χορήγηση Π.Ε.Ι.) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 8. Παράβολο 10,00€ (θεωρητικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 9. Παράβολο 10,00€ (πρακτικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Για μεταφορά εμπορευμάτων

Εκπαίδευση

 • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αρχικής επιμόρφωσης απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία είναι η κατοικία σας. Σχετικές αιτήσεις θα βρείτε εδώ.
 • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω περιοδικής κατάρτισης απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.
Για μεταφορά επιβατών

Εκπαίδευση

 • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω αρχικής επιμόρφωσης απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία είναι η κατοικία σας. Σχετικές αιτήσεις θα βρείτε εδώ.
 • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.

Θεωρητική Εξέταση

Εξέταση Αποτέλεσμα Διάρκεια
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Πρέπει να απαντηθούν τουλάχιστον οι 36 / 60 ερωτήσεις 150 λεπτά
Μελέτες Περιπτώσεων (2) Πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 24 / 40 βαθμοί 90 λεπτά

Πρακτική Εξέταση

Εξέταση Διάρκεια
Προφορική 30 λεπτά
Οδήγηση 90 λεπτά

*Αλλοδαποί υποψήφιοι

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υπήκοος της Ε.Ε., απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (Στην περίπτωση που είναι υπήκοος της Ε.Ε. οι ημέρες μειώνονται σε 95).

Η άδεια διαμονής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι και την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.