Δίπλωμα Λεωφορείου

Με την Άδεια Αυτοκινήτου Μεταφοράς Επιβατών (Λεωφορείο-Κατηγορία D)  αποκτάται το δικαίωμα οδήγησης λεωφορείου άνω των οκτώ (8) θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου (Κατηγορία Β). Για την απόκτηση της Άδειας Οδήγησης Λεωφορείου απαιτείται η συμπλήρωση του 24ου έτους ή του 21ου  στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς επιβατών.

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ.παρακάτω) προκειμένου να ξεκινήσει η εκπαίδευσή του.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκτύπωσης (Δίνεται από τη σχολή)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 (δίνεται από τη σχολή) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική η κράτους μέλους της Ε.Ε. Και γ) ο Α.Φ.Μ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου σε ισχύ η Άδειας παραμονής*
 4. Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας (B)
 5. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατήριου
 6. Παράβολο 108,15€ (πάγιο τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Παράβολο 50,00€ (για επέκταση διπλώματος) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 8. Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 9. Παράβολο 18,00€ (πάγιο τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 10. Παράβολο 15,00€ (θεωρητικής & πρακτική εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 11. Παράβολο 20,00€ (θεωρητικής & πρακτική εξέτασης Π.Ε.Ι.) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
  *Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επιθυμεί τη χορήγηση Π.Ε.Ι.  ή εξαιρείται  της υποχρέωσης κατοχής του υποβάλλει σχετικό έντυπο-υπεύθυνη δήλωση και απαλλάσσεται του παραβόλου των 20,00€

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Θεωρητική: 15 ώρες

Πρακτική: 15 ώρες

Ιατρικά Πιστοποιητικά

Απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Η έκδοση κάθε ιατρικού πιστοποιητικού χρειάζεται:

 1. Εξέταση από τον αρμόδιο γιατρό
  (λίστα συμβεβλημένων ιατρών της περιοχής μας)
 2. Βιβλιάριο υγείας ή αν δεν υπάρχει γενικές εξετάσεις (γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος) από δημόσιο νοσοκομείο
 3. Μία Φωτογραφία
 4. Αμοιβή 10€, της οποίας το αποδεικτικό πρέπει να προσκομιστεί στη σχολή

Εδώ θα βρείτε συμβεβλημένους ιατρούς στα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και το Κέντρο της Αθήνας

*Αλλοδαποί υποψήφιοι

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υπήκοος της Ε.Ε., απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (Στην περίπτωση που είναι υπήκοος της Ε.Ε. οι ημέρες μειώνονται σε 95).

Η άδεια διαμονής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι και την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.