Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Η ερασιτεχνική άδεια οδήγησης ανανεώνεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους και στη συνέχεια ανά τρία (3) έτη.

Ερασιτεχνικά διπλώματα που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά ανανεώνονται κάθε δεκαπέντε έτη (15).

Η επαγγελματική άδεια οδήγησης ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την αρχική έκδοσή της και ανά τρία (3) χρόνια με τη συμπλήρωση του 65ου έτους.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκτύπωσης (Δίνεται από τη σχολή)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 (δίνεται από τη σχολή) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική η κράτους μέλους της Ε.Ε. Και γ) ο Α.Φ.Μ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου σε ισχύ η Άδειας παραμονής*
 4. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατήριου
 5. Παράβολο 50,00€ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 6. Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Παράβολο 18,00€ (πάγιο τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 8. Παράβολο 9,02€ (σε περίπτωση φθαρμένης άδειας ή αλλαγής στοιχείων) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Ιατρικά Πιστοποιητικά

Απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Η έκδοση κάθε ιατρικού πιστοποιητικού χρειάζεται:

 1. Εξέταση από τον αρμόδιο γιατρό
  (λίστα συμβεβλημένων ιατρών της περιοχής μας)
 2. Βιβλιάριο υγείας ή αν δεν υπάρχει γενικές εξετάσεις (γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος) από δημόσιο νοσοκομείο
 3. Μία Φωτογραφία
 4. Αμοιβή 10€, της οποίας το αποδεικτικό πρέπει να προσκομιστεί στη σχολή

*Αλλοδαποί υποψήφιοι

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υπήκοος της Ε.Ε., απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (Στην περίπτωση που είναι υπήκοος της Ε.Ε. οι ημέρες μειώνονται σε 95).

Η άδεια διαμονής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι και την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.